3 млн. лева за местни проекти чрез МИГ Харманли

3 млн. лева за местни проекти чрез МИГ Харманли

„Местна инициативна група Харманли“ /МИГ/ подписа преди дни Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие. Чрез тази стратегия екипът на МИГ ще разполага с 3 млн. лева за финансиране на проекти на местни лидери.

В периода 2007-2013 г., МИГ Харманли финансира 36 проектни предложения, представени от предприемачи, земеделски производители, Община Харманли и неправителствени организации. Тези бенефициенти усвоиха 97% от отпуснатите тогава средства.

През новия период се очаква още по-голям интерес към новата Стратегия. Ще има възможност за кандидатстване по 7 мерки. Първият прием се очаква да бъде обявен в началото на 2017 г.

Мерките са за: инвестиции в земеделски стопанства; инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти; подкрепа за неземеделски дейности; инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура; проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата; популяризиране на местните продукти и услуги.

Основната цел на Стратегията е постигане на устойчиво и балансирано развитие на района с разнообразни възможности за заетост и на основата на ефективно развити аграрен, преработвателен и бизнес сектор, както и селски туризъм, свързан с местното културно-историческо наследство и териториална идентичност.

Очаква се реализацията й да има положителни въздействия върху нивата на заетост, както поради създаването на нови възможности за работа чрез стартирането на нов частен бизнес извън селското стопанство, така и поради запазването на съществуващи работни места в земеделието. Повече и по-добри работни места е една от основните цели на Стратегията и очакван резултат от реализацията й.

Налични са също така много неразработени вътрешни ресурси за развитие и растеж в района – благоприятните климатични особености, потенциала за развитие на алтернативен туризъм, богато културно-историческо наследство и др.

Повече информация гражданите ще получат в офиса на сдружението на адрес: гр. Харманли, ул.“Петко Каравелов“ 2.

На снимката: екипът на МИГ Харманли, от ляво на дясно: Снежана Димитрова, счетоводител, Диана Гочева – изпълнителен директор и Петя Иванова, експерт

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Cancel reply

Последни публикации